Algemene voorwaarden

 • 4 locaties
 • Plezier staat voorop
 • Liefde voor dans
 • Persoonlijke aandacht
 • Maatschappelijk betrokken

Algemene Voorwaarden Dansstudio SOOF’IT

 

    Algemene regels

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansstudio SOOF’IT, hierna ook te noemen: de dansstudio. Na ondertekening van de overeenkomst gaat de ondergetekende onverkort akkoord met deze voorwaarden.
 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf in en op het terrein van de dansstudio te houden aan de huisregels van de locatie en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 2. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansstudio. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
 3. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
 4. Dansstudio SOOF’IT is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansstudio stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
 5. Dansstudio SOOF’IT is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties etc.
 6. Mocht Soof’it om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Soof’it wordt gedekt c.q. uitgekeerd.
 7. De dansstudio heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren.
 8. Het tarief en de leerstof van een seizoen is afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leden ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de seizoenen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht het (voormalige) lid zich tot het betalen van een boete van minimaal €450,- per overtreding aan de dansstudio, onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 9. Na het volgen van één (gratis) proefles is men verplicht zich voor de les in te schrijven indien men het dansseizoen wil vervolgen.

 

 

    Inschrijven/ opzeggen

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en digitaal ondertekenen van de overeenkomst op de website van Dansstudio SOOF’IT.
 2. Voor minderjarige leden dient de overeenkomst te worden ondertekend door een ouder of voogd.
 3. De dansstudio dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een wijziging van het woonadres, telefoonnummer, e-mailadres e.d.
 4. Na inschrijving is het lid het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient per SEPA automatische incasso te worden voldaan. Alle leden (of ouders/verzorgers) dienen bij inschrijving een machtiging af te geven voor de SEPA automatische incasso waarna het lesgeld automatische zal worden afgeschreven rond de 1e van de opvolgende maand.
 5. Indien de automatische incasso wordt gestorneerd zal Dansstudio SOOF’IT stornokosten in rekening brengen naar het lid.
 6. Na afloop van het dansseizoen wordt de overeenkomst automatisch gepauzeerd (over de maanden juli en augustus) en zal in de eerste lesmaand (september) weer worden geactiveerd. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Te rekenen vanaf de 1e van de maand. Deze overeenkomst dient ten aller tijden schriftelijk te worden opgezegd per mail of in de ledenapp.

 

  

De lessen en seizoenen

 1. De navolgende bepalingen gelden voor alle seizoenen van Dansstudio SOOF’IT.
 2. Een seizoen is van september tot en met juni in het navolgende jaar.
 3. Een vervallen les is een dansles die niet is gegeven en waarvoor ook geen alternatief door de dansstudio is geboden.
 4. Indien er meer dan twee lessen per seizoen zijn vervallen, buiten de reguliere vakanties en feestdagen, dan heeft het lid recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 5. De dansstudio mag een seizoen annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leden, langdurige ziekte van de docent, overmacht etc. In geval van annulering door de dansstudio heeft het lid recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 6. Een gemiste les is een dansles die een lid niet heeft kunnen volgen.
 7. Indien het lid verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dansstudio SOOF’IT hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de ledenapp.
 8. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 9. Tijdens de basisschoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven (dit is verwerkt in het maandbedrag). Het kan echter zijn dat er tijdens vakanties workshops of cursussen worden georganiseerd. Deze vallen buiten de maandelijkse contributie, zoals vermeld in de nieuwsbrieven.
 10. Indien een les valt op een reguliere feestdag (Nieuwjaar, Pasen, Koningsdag, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Pinksteren, Sinterklaasavond & Kerst), dan komt deze te vervallen zoals vermeld in de nieuwsbrieven.
 11. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. Het lid wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld op de social media kanalen en/of website.
 12. De dansstudio heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een seizoen.

 

  

    Huisregels

 1. De navolgende regels zijn van toepassing op alle locaties waar SOOF’IT danslessen verzorgt.
 2. Roken & drugs binnen Dansstudio SOOF’IT is niet toegestaan. De dansstudio zal de schade (boetes e.d.) door overtreding van het rook -en verbod op de overtreder(s) verhalen.
 3. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn, ook niet om naar de kleedkamer te lopen. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
 4. De dansstudio hanteert specifieke kledingvoorschriften. De voorschriften per dansdiscipline kunt u terugvinden op de website van de dansstudio.
 5. Het gebruik van opnameapparatuur in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansstudio is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansstudio. Een en ander betekent niet dat het bezoekers is toegestaan het beeld –en geluidsmateriaal op enigerlei wijze te verspreiden indien belangen van derden kunnen worden geschaad. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 6. Overtreders van de huisregels kan de toegang tot de dansstudio worden ontzegd.

 

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Alle hierop betrekking hebbende geschillen zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Nederlandse rechter.

Proefles aanvragen

Het is altijd mogelijk om één proefles per dansstijl te volgen. Besluit u na de proefles niet door te gaan dan zijn er geen kosten aan de proefles verbonden. Wij horen na het volgen van een proefles graag of u de les wilt vervolgen. Veel plezier alvast!

Proefles aanvragen

Proefles aanvragen